نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
tutosell.ir فروش آموزشی 9,500,000 تماس
zabansell.ir فروش آموزش زبان 15,000,000 تماس
1boorsi.ir یک بورسی 12,000,000 تماس
AmoozesheBourse.ir آموزش بورس 15,000,000 تماس
BaSahamdar.ir با سهامدار 12,000,000 تماس
BaSahamdaran.ir با سهامداران 15,000,000 تماس
BiaSaham.ir بیا سهام 12,000,000 تماس
BiaSahm.ir بیا سهم 12,000,000 تماس
Boorsy.ir بورسی 9,000,000 تماس
BourseAnalyst.ir تحلیلگر بورس 15,000,000 تماس
BourseGraph.ir نمودار بورس 20,000,000 تماس
IrStockExchange.ir بورس سهام ایران 20,000,000 تماس
IrWatchList.ir واچ لیست 18,000,000 تماس
SahamAnalyst.ir تحلیگر سهام 12,000,000 تماس
SahmAnalyst.ir تحلیلگر سهم 12,000,000 تماس
SahamBazan.ir سهام بازان 18,000,000 تماس
SahmBazan.ir سهم بازان 15,000,000 تماس
SahamGraph.ir نمودار سهام 18,000,000 تماس
SahmGraph.ir نمودار سهم 15,000,000 تماس
SahamList.ir لیست سهام 18,000,000 تماس
SahmList.ir لیست سهم 15,000,000 تماس
SahamWatchList.ir واچ لیست سهام 15,000,000 تماس
SahmWatchList.ir واچ لیست سهم 12,000,000 تماس
SahamBin.ir سهام بین 15,000,000 تماس
SahmBin.ir سهم بین 15,000,000 تماس
SahmChart.ir چارت سهم 12,000,000 تماس
SahmSignal.ir سیگنال سهم 15,000,000 تماس
SahmTahlil.ir تحلیل سهم 15,000,000 تماس
StockAnalyst.ir تحلیلگر سهام 20,000,000 تماس
StockWatchList.ir واچ لیست سهام 18,000,000 تماس
TabloKhany.ir تابلوخوانی 8,000,000 تماس
TahlileFundamental.ir تحلیل بنیادی 18,000,000 تماس
TahlilFundamental.ir تحلیل بنیادی 18,000,000 تماس
TahlilgareBourse.ir تحلیلگر بورس 12,000,000 تماس
TahlilgarBourse.ir تحلیلگر بورس 12,000,000 تماس
BazareGooshi.ir بازار گوشی 28,000,000 تماس
BazarGooshi.ir بازار گوشی 28,000,000 تماس